X
Public Documents

Kitsiso le Taletso ya go Tshwaela - Siyanda Bakgatla Social and Labour Plan Three

Go newa kitsiso fano ka tiro ya go tsaya karolo e e batlegang go ya ka Mineral and Petroleum Resources Development Regulations GN R527, GG 26275, 23 Moranang 2004 (e e fetotsweng). Tiro eno e amana le tlhatlhobo ya nako le nako ya Social and Labour ...

Siyanda Bakgatla Platinum Mine Ltd (SBPM) ke yone e e nang le tshwanelo ya go batla dimenerala e na le SLP e e amanang le yone malebana le ditiro tse e di dirang gaufi le Swartklip, kwa Porofenseng ya Limpopo. SLP e e leng teng e tlhabolotswe mme e tlile go romelwa kwa go Department of Mineral Resources and Energy (DMRE) go ya go dumelelwa fa tiro ya go tsaya karolo ga morafe e se na go fediwa.

TOKUMENTE YA DITSHWAELO TSA BOTLHE

TALETSO YA GO TSHWAELA

 

Leave HR to the professionals and stay compliant. We'll sort out your Human Resources while you focus on the business of making money!